Verkoopsvoorwaarden

Verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden

 
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop, verhuur, consignatie, levering en/of verrichting van diensten ten behoeve van klanten. Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1: AANBIEDINGEN


Elke vorm van aanbieding is vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden na onze schriftelijke aanvaarding. Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen en valutakoersen, standaardlonen en daarmee verband houdende sociale lasten en geldende wetten. Bij prijsverhogingen zal het prijsverschil aan de klant doorgerekend worden.
Wij trachten altijd om de schriftelijk opgegeven levertijd te handhaven. Voor schade die ontstaat door een te late levering, wordt geen vergoeding gegeven. Wij verbinden ons niet aan de gegevens in onze drukwerken. Wijzigingen zonder verwittiging zijn steeds mogelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW, franco ons magazijn en zonder administratiekosten.

Artikel 2: BETALINGEN


Onze facturen zijn contant betaalbaar ofwel op de vermelde vervaldag.
Huidige verkoop is uitdrukkelijk voorwaardelijk. De eigendom van de verkochte voorwerpen zal slechts de koper toekomen na betaling van alle bedragen verschuldigd in hoofdsom, intresten en kosten. De risico’s aan de zaak verbonden, blijven nochtans ten koste van de koper.
Zo de koper aan een ziener verplichtingen of verbintenissen zou tekort komen, zullen wij hem kunnen beschouwen als zijnde vervallen van de toegestane  termijnen ofwel de overeenkomst ontbinden. In dat geval zal de verkoop van rechtswege en zonder andere formaliteiten ontbonden zijn, de gedane leveringen zullen onmiddellijk moeten terugbezorgd worden aan de zetel van de maatschappij en zullen recht hebben ten titel van schadevergoeding op 50% van het bedrag van de factuur. Wij zullen gerechtigd zijn betaling te vorderen ten diep belope.
Elke som welke niet betaald is op de dag van opeisbaarheid, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen van 10% per jaar. Bovendien zal, zo het gebrek aan betaling meer dan 15 dagen duurt, het bedrag vermeerderd worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% te titel van aanvullende strafclausule, met een minimum van €25. Onze wissels brengen geen novatie mede.

Artikel 3: EIGENDOMSOVERGANG


De goederen blijven altijd onze eigendom, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, doch komen na aflevering volledig voor risico van de klant. De klant dient de goederen die op zicht of gehuurd zijn, te behandelen als een goede huisvader en voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Zolang de goederen onze eigendom zijn, is het verboden om ze onder te verhuren, in pand te geven of af te staan onder bezwarende titel. Bij misbruik van het materiaal, kunnen wij dit steeds terug eisen zonder dat wij hiervoor schadevergoeding moeten betalen. Op zicht verstuurde goederen die niet worden aanvaard, moeten binnen 10 dagen onbeschadigd, portvrij en in de originele verpakking worden teruggezonden. Na 10 dagen worden de goederen geacht te zijn aanvaard en wordt de factuur verzonden. De gehuurde goederen moeten op het schriftelijk vermelde tijdstip terug bij ons bezorgd worden. Onze schade die voorkomt uit het laattijdig terugbrengen, worden aan de klant doorgerekend.

Artikel 4: GARANTIE


Onze garantie voor de verkochte goederen is dezelfde als deze van onze leveranciers. De garantie houdt in dat de gewaarborgde goederen voor onze rekening hersteld worden. Het defect dient ons schriftelijk ten laatste 8 dagen na de vaststelling te bereiken. De defecten moeten te wijten zijn aan niet degelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking. De vervoerskosten moeten steeds betaald worden door de klant. Het nakomen van de garantieverplichting is de enige en algehele schadevergoeding. Alle kosten door directe of indirecte schade worden niet vergoed. Onderdelen die aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen evenals schade ontstaan door nalatigheid of ondeskundig gebruik. Bij uitgevoerde vakbewerkingen, wijzigingen of herstellingen zonder onze toestemming, vervallen door de garantieverplichtingen.
Bij toestellen die zich buiten België bevinden en onder garantie moeten hersteld worden, blijft de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat een gelijksoortig voorval in België zou kosten. De waarborg is geen vrijstelling van betaling. Bij herstelling blijven de vervangen onderdelen onze eigendom.

Artikel 5: OVERMACHT


Bij overmacht kan de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht verlengd of de overeenkomst geannuleerd worden zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan : elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals ondermeer oorlog, stakingen, oproer, klimatologische en meteorologische omstandigheden, stockbreuk, transportmoeilijkheden, brand, e.d.
Dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 6: KLACHTEN


Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven ter onzer kennis worden gebracht.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID


Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk, behoudens beroep op garantie, jegens klant en/of derden voor gebreken aan verkochte goederen. Wij zijn niet verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven, eigendommen of andere door welk oorzaak ook, bij klant en/of derden ontstaan door de verkochte, verhuurde of op zicht gegeven goederen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport. Goederen kunnen tijdens het transport verzekerd worden voor de klant zijn rekening. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet. Onze klanten dienen in voorkomende gevallen zorg te dragen voor de invoer- en betalingsvergunningen, het niet tijdig of nooit verkrijgen daarvan ontslaat hem niet van zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst.

Artikel 8: TEKENINGEN


De door ons uitgebrachte aanbiedingen, versterkte tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven onze eigendom, ook al zijn daar kosten voor in rekening gebracht.

Artikel 9: SERVICE


Bijkomende service kan op basis van nacalculatie door onze technici verleend worden bij het in bedrijf stellen van onze apparatuur.

Artikel 10: VERZEGELING


De klant is het er mee eens dat alle zegels van verzegelde toestellen in goede staat afgeleverd worden. Indien wij vaststellen dat de zegels verbroken zijn, moet de klant een schadevergoeding betalen van minimum €10.000. Dit bedrag kan verhoogd worden naargelang de aangebrachte economische schade. Ook na verkoop zal de klant ons steeds toegang moeten verlenen om de zegels te controleren. De vaststelling dat de zegels gebroken zijn, kan door een eenvoudige  deurwaarders vaststelling. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT


Het Belgisch recht is op alle transacties van toepassing. Voor alle geschillen is enkel de handelsrechtbank van Oudenaarde bevoegd.
 

Aritkel 12: TERUGZENDEN

 
Volgens de europese wetgeving heeft de consument het recht om de goederen binnen de 14 dagen, startend op de dag na levering, zonder opgave van reden en zonder betaling van boete terug te sturen.